طاقهاي متقاطع .طاقهايي که نقشه ساختماني انهابه پرگارهاي متقاطع ميماند

فرهنگ جامع

interlacing arches

طاقهاى متقاطع ،طاقهايى که نقشه ساختمانى انهابه پرگارهاى متقاطع ميماند