بهم پيچيدگي . درهم بافتگي . تقاطع

فرهنگ جامع

interlacement

بهم پيچيدگى ،درهم بافتگى ،تقاطع

فرهنگ جامع

interlacement

فرهنگ لغات عمومي
بهم پیچیدگی،درهم بافتگی،تقاطع

مهندسی عمران و معماری:
interlacement band
زنجیرۀ مشبک زیرورو