بهم پيچيدن ،در هم مشبک کردن

فرهنگ لغات عمومي
بهم پیچیدن،در هم مشبک کردن