در ميان اورده ،در ميان انداخته ،معترضه ،صوت دار

فرهنگ لغات عمومي
در میان اورده،در میان انداخته،معترضه،صوت دار