معترضه ، اصواتي ، ندائي.

معترضه . اصواتي . ندايي

فرهنگ جامع

interjectional

معترضه ،اصواتى ،ندايى

فرهنگ جامع

interjectional

فرهنگ لغات عمومي
معترضه،در یمان انداخته،صوتی،وابسته به حرف ندا

واژه های نزدیک