دهانه داخلی

دهانه داخلی

فرهنگ جامع

interior span

عمران : دهانه داخلى