سياره اي که مدارش در درون مدار زمين است

فرهنگ جامع

interior planet

سياره اى که مدارش در درون مدار زمين است