داخلي‌

داخلي‌ (در مورد صحنه‌ و محوطه‌ فيلمبرداري‌)

داخلي‌ يا دروني‌

درون‌ فيلمبرداري‌

صحنه‌ داخلي‌

دروني ، داخلي ، دور از مرز ، دور از کرانه .داخل ، درون، دروني .

دروني . داخلي . دور از مرز . دور از کرانه

باطنى ،داخل ،درون ،درونى ،داخلى ،دور از مرز،دور از کرانهمعمارى : اندرونقانون ـ فقه : امور داخلهروانشناسى : درونى

فرهنگ لغات عمومي
درونی،داخلی،دوراز مرز،دور از کرانه،تو،داخل،باطن،درون،اندرون
فرهنگ لغات عمران و معماري
درونی
فرهنگ لغات اقتصاد و بانکداري
داخلی
فرهنگ لغات حقوق و فقه
داخلی
فرهنگ لغات روانشناسي
درونی
فرهنگ لغات علوم سياسي
داخلی
فرهنگ لغات حسابداري
داخلی

علوم پایه:
alternate interior angles
زاویه های متبادل درونی

the region that is inside of something(n)

Synonyms: inside interior

Hyponyms: midland midst penetralia thick

Hypernyms: part region

Antonyms: exterior outside

situated within or suitable for inside a building(a)

Synonyms: interior

Examples: an interior scene interior decoration an interior bathroom without windows

Antonyms: exterior

Similar: indoor inside

the inner or enclosed surface of something(n)

Synonyms: inside interior

Hyponyms: belly

Hypernyms: surface

Antonyms: exterior outside

inside the country(a)

Synonyms: home interior internal national

Examples: the British Home Office has broader responsibilities than the United States Department of the Interior the nation's internal politics

Similar: domestic

the United States federal department charged with conservation and the development of natural resources; created in 1849(n)

Synonyms: department of the interior doi interior interior department

Hypernyms: executive department

PartHolonyms: fws national park service united states fish and wildlife service us fish and wildlife service

located inward(a)

Synonyms: inner interior internal

Examples: Beethoven's manuscript looks like a bloody record of a tremendous inner battle she thinks she has no soul, no interior life, but the truth is that she has no access to it an internal sense of rightousness

Similar: inward

inside and toward a center(a)

Synonyms: interior

Examples: interior regions of the earth

Similar: internal

of or coming from the middle of a region or country(a)

Synonyms: interior midland upcountry

Examples: upcountry districts

Similar: inland

Interior may refer to: