فرهنگ مالی

interim financing

تأمین مالی موقت مترادف  bridge loan financing

فرهنگ جامع

interim financing

پرداخت موقتعلوم نظامى : پرداخت اقساط به طور کوتاه مدت پرداخت بينابين