رشد با هم ، رويش توام ، رشد دروني .

رشد با هم . رويش توام . رشد دروني

رشد با هم ،رويش توام ،رشد درونى

فرهنگ لغات عمومي
رشد با هم،رویش توام،رشد درونی.
فرهنگ لغات مهندسي متالورژي
فزون‌رشدی
فرهنگ لغات زمين شناسي
رشد درونی

زمین شناسی:
coarse - grained intergrowth
رشد درونی درشت دانه