بين گونه‌اي ، بين انواع نژادي ، بين طبقه‌اي .

بين گونه اى ،بين انواع نژادى ،بين طبقه اى

فرهنگ لغات عمومي
بین گونه ای،بین انواع نژادی،بین طبقه ای.

دامپزشکی :
intergeneric cross
فرآوردۀ (محصول) نهایی