در هم ريختن ، بهم آميختن ، افشاندن .

در هم ريختن ،بهم اميختن ،افشاندن

فرهنگ لغات عمومي
درهم ریختن،بهم امیختن

واژه های نزدیک