در هم جارى( شونده ) درهم اميزنده

فرهنگ لغات عمومي
در هم جاری (شونده) درهم امیزنده