در هم جارى( شونده) ،بدون اصطکاک در هم اميزنده

فرهنگ لغات عمومي
در هم جاری (شونده)،بدون اصطکاک در هم امیزنده