قابل لقاح در داخل خود ، آماده زاد و ولد دوتائي باهم.

قابل لقاح در داخل خود،اماده زاد و ولد دوتايى باهم

فرهنگ لغات عمومي
قابل لقاح در داخل خود،اماده زاد و ولد دوتایی باهم

واژه های نزدیک