فرهنگ برق

interference area

ناحیه تداخل

فرهنگ جامع

interference area

علوم مهندسى : ناحيه ى تداخل امواج