فرهنگ جامع

interfacical polymerization

شيمى : بسپارش در سطح مشترک