فرهنگ برق

interface card

کارت واسط تخته مداری که گذرگاه ورودی / خروجی رایانه را به یک آرایش استاندارد I/O نظیر موازی 8 یا 16 بیتی ، BCD ، RS-232C یا IEEE-488 تبدیل می کند .

فرهنگ جامع

interface card

کامپيوتر : کارت رابط