بطور جالب توجه . بطور لامزه يا دلچسب . بطور قابل توجه

فرهنگ جامع

interestingly

بطور جالب توجه ،بطور قابل توجه

فرهنگ جامع

interestingly

فرهنگ لغات عمومي
بطور جالب توجه،بطور لامزه یا دلچسب،بطور قابل توجه

in an interesting manner(r)

Synonyms: interestingly

Examples: when he ceases to be just interestingly neurotic and...gets locked up

Antonyms: uninterestingly