فرهنگ جامع

interest profit

بازرگانى : عايدى حاصل از بهره