فرهنگ حقوق

interest on interest

ربح اندر ربح ، بهرةمركب

فرهنگ جامع

interest on interest

ربح مرکبقانون ـ فقه : ربح در ربح