حق مالكيت منافع بهره

بهره ، ربح ، فرع ، سود ، نفع

بهره، نفع بهره> نفع ( سهم، حق تقدم، حق مالکیت )>

 علاقه

(vt. & vi.)علاقمند کردن ، ذينفع کردن ، بر سر ميل آوردن . (n.)بهره ، تنزيل ، سود ، مصلحت ، دلبستگي ، علاقه .بهره، علاقه، جلب توجه‌کردن .

.n بهره.تنزيل.سود. مصلحت.دلبستگي.علاقه..vi&.vt علاقمند کردن.ذينفع کردن.بر سر ميل اوردن

فرع ،ربح ،سهيم کردن ،توجه نظر، )n.(بهره ،تنزيل ،سود،مصلحت ،دلبستگى ،علاقه )vt.& vi.(.علاقمند کردن ،ذينفع کردن ،بر سر ميل اوردنقانون ـ فقه : ربح ،مصلحتروانشناسى : رغبتبازرگانى : بهرهعلوم نظامى : سود يا بهره

فرهنگ لغات عمومي
بهره،ربح،سود،منفعت،صلاح،مصلحت،دلبستگی،فایده،نفع،صرفه
فرهنگ لغات مهندسي صنايع
بهره، ربح، سود تضمین شده، تنزیل، سود، فایده
فرهنگ لغات بازرگاني و تجارت
بهره
فرهنگ لغات اقتصاد و بانکداري
بهره
فرهنگ لغات مديريت
حقوق
فرهنگ لغات حقوق و فقه
حقوق
فرهنگ لغات دامپزشکي
بخش تصفیه شده
فرهنگ لغات روانشناسي
رغبت
فرهنگ لغات علوم سياسي
سود
فرهنگ لغات حسابداري
بهره
فرهنگ لغات مهندسي کشاورزي
بهره

عمومی :
5 per cent interest
بهره ‎ 5 درسد
مدیریت :
absolute interest
مالکیت مطلق
حقوق :
absolute interest
مالکیت مطلق
اقتصاد :
abstinence theory of interest
نظریه امساک در مورد بهره
مدیریت :
abstinence theory of interest
نظریه بهره بر پایه امساک
حسابداری:
abstinence theory of interest
نظریه امساک در مورد بهره
اقتصاد :
account current with interest
حساب جاری با بهره
حسابداری:
account current with interest
حساب جاری با بهره
مهندسی صنایع:
accounting rate of interest
نرخ بهره محاسباتی، نرخ بهره حسابداری
عمومی :
accrued interest
بهره متعلقه ، بهره ای که عاید شده ولی هنوز پرداخت نشده است
اقتصاد :
accrued interest
بهره متعلقه
اقتصاد :
accrued interest
بهرۀ تعلق یافته
اقتصاد :
accrued interest
بهره متعلقه
حقوق :
accrued interest
بهره متعلقه
علوم سیاسی:
accrued interest
سود حاصله
حسابداری:
accrued interest
بهره متعلقه
حسابداری:
accrued interest
بهره متعلقه
حسابداری:
accrued interest
بهرۀ تعلق یافته
اقتصاد :
accruing interest
بهره محقق
اقتصاد :
accruing interest
بهره محقق
حسابداری:
accruing interest
بهره محقق
حسابداری:
accruing interest
بهره محقق
اقتصاد :
advance free of interest
مساعده بدون بهره
مدیریت :
advance free of interest
مساعده بدون بهره
حسابداری:
advance free of interest
مساعده بدون بهره
اقتصاد :
agio theory of interest
نظریه نرخ بهره براساس امساک
حسابداری:
agio theory of interest
نظریه نرخ بهره براساس امساک
اقتصاد :
appreciation and interest
افزایش قیمت ها در مقایسه با نرخ بهره
حسابداری:
appreciation and interest
افزایش قیمت ها در مقایسه با نرخ بهره
فلسفه:
architectonic interest
علاقه مهرازانه، ملاقه معمارانه
عمومی :
area of operational interest
منطقه مورد توجه عملیاتی منطقه مورد نظر عملیاتی
حقوق :
assignment of interest
چشم پوشی از حق بهره برداری
عمومی :
at 12% interest
با بهره ‎ 12 درصد (در سال)
عمومی :
bank interest
بهره بانکی
مهندسی صنایع:
bank interest
بهره بانکی، ربح بانکی
اقتصاد :
bank interest
بهره بانکی
مدیریت :
bank interest
بهره بانکی
حقوق :
bank interest
بهره بانکی
علوم سیاسی:
bank interest
بهره بانکی
حسابداری:
bank interest
بهره بانکی
حقوق :
beneficial interest
مالکیت منابع
اقتصاد :
biological interest rate
نرخ بهره بیولوژیکی
حسابداری:
biological interest rate
نرخ بهره بیولوژیکی
اقتصاد :
black interest
بهره طلبکار
حسابداری:
black interest
بهره طلبکار
اقتصاد :
bond interest
سند قرضه با بهره
حسابداری:
bond interest
سند قرضه با بهره
اقتصاد :
business affected with a public interest
موسسه عام المنفعه
حسابداری:
business affected with a public interest
موسسه عام المنفعه
اقتصاد :
class interest
منافع طبقاتی
حسابداری:
class interest
منافع طبقاتی
مدیریت :
commission and interest
دلالی و بهره
اقتصاد :
common interest
توحید منافع
حسابداری:

a sense of concern with and curiosity about someone or something(n)

Synonyms: interest involvement

Hyponyms: concern enthusiasm

Hypernyms: curiosity wonder

Examples: an interest in music

excite the curiosity of; engage the interest of(v)

Synonyms: interest

Hyponyms: absorb engage engross fascinate grip occupy spellbind transfix

Hypernyms: arouse elicit enkindle evoke fire kindle provoke raise

Antonyms: bore tire

a reason for wanting something done(n)

Synonyms: interest sake

Hyponyms: behalf

Hypernyms: benefit welfare

Examples: for your sake died for the sake of his country in the interest of safety in the common interest

be on the mind of(v)

Synonyms: concern interest occupy worry

Examples: I worry about the second Germanic consonant shift

the power of attracting or holding one's attention (because it is unusual or exciting etc.)(n)

Synonyms: interest interestingness

Hyponyms: charisma color colour news newsworthiness personal appeal personal magnetism shrillness topicality vividness

Hypernyms: power powerfulness

Examples: they said nothing of great interest primary colors can add interest to a room

Antonyms: uninterestingness

be of importance or consequence(v)

Synonyms: interest matter to

Hyponyms: fascinate intrigue

Hypernyms: bear on come to concern have-to doe with pertain refer relate touch touch on

Examples: This matters to me!

a fixed charge for borrowing money; usually a percentage of the amount borrowed(n)

Synonyms: interest

Hyponyms: compound interest simple interest

Hypernyms: fixed charge fixed cost fixed costs

Examples: how much interest do you pay on your mortgage?

(law) a right or legal share of something; a financial involvement with something(n)

Synonyms: interest stake

Hyponyms: controlling interest equity fee grubstake insurable interest reversion right security interest terminable interest undivided interest undivided right vested interest

Hypernyms: part percentage portion share

Examples: they have interests all over the world a stake in the company's future

(usually plural) a social group whose members control some field of activity and who have common aims(n)

Synonyms: interest interest group

Hyponyms: special interest vested interest

Hypernyms: social group

Examples: the iron interests stepped up production

a diversion that occupies one's time and thoughts (usually pleasantly)(n)

Synonyms: interest pastime pursuit

Hyponyms: avocation by-line hobby pursuit sideline spare-time activity

Hypernyms: diversion recreation

Examples: sailing is her favorite pastime his main pastime is gambling he counts reading among his interests they criticized the boy for his limited pursuits

In finance and economics, interest is payment from a borrower or deposit-taking financial institution to a lender or depositor of an amount above repayment of the principal sum, at a particular rate. It is distinct from a fee which the borrower may pay the lender or some third party. It is also distinct from dividend which is paid by a company to its shareholders (owners) from its profit or reserve, but not at a particular rate decided beforehand, rather on a pro rata basis as a share in the reward gained by risk taking entrepreneurs when the revenue earned exceeds the total costs.