مربوط به رشته هاي مختلف علمي.

مربوط به رشته هاي مختلف علمي

فرهنگ جامع

interdisciplinary

مربوط به رشته هاى مختلف علمىروانشناسى : ميان رشته اى

فرهنگ جامع

interdisciplinary

فرهنگ لغات عمومي
میان رشته ای
فرهنگ لغات روانشناسي
میان رشته ای
فرهنگ لغات تربيت بدني
میان رشته، بین رشته ای

زمین شناسی:
interdisciplinary science
علم میان رشته ای

drawing from or characterized by participation of two or more fields of study(a)

Synonyms: interdisciplinary

Examples: interdisciplinary studies an interdisciplinary conference

واژه های نزدیک