واقع در ميان انگشتان ، بهم اتصال دادن ، بهم اتصال پيدا کردن ، بهم جفت کردن.

فرهنگ جامع

interdigitate

واقع در ميان انگشتان ،بهم اتصال دادن ،بهم اتصال پيدا کردن ،بهم جفت کردن

فرهنگ جامع

interdigitate

فرهنگ لغات عمومي
در هم افتادن،توی هم افتادن