فرهنگ برق

interdigital transducer

ترادیسنده انگشتی متداخل دو الگوی فلزی شانه مانند و متداخل بر روی یک بستر پیزو الکتریکی نظر کوارتز که ولتاژهای ریز موج را به امواج آکوستیک