نهي اميز . متضمن نهي . بازدارنده . نهي کننده

متضمن نهى

فرهنگ لغات عمومي
نهی امیز،متضمن نهی،بازدارنده،نهی کننده
فرهنگ لغات حقوق و فقه
بازدارنده