فرهنگ تربیت بدنی

interdental consonant

حرف مصمتي که باگذاردن زبان درميان دندانهاي بالاوپايين تلفظميشود

فرهنگ جامع

interdental consonant

حرف مصمتى که با گذاردن زبان در ميان دندانهاى بالا و پايين تلفظ ميشود