بین دندانی، بین دو دندان

واقع در ميان دو دندان ، بين دنداني .

واقع در ميان دو دندان . بين دنداني

واقع در ميان دو دندان ،بين دندانى

فرهنگ لغات عمومي
واقع در میان دو دندان
فرهنگ لغات پزشکي
بین دندانی ، بین دو دندان

عمومی :
interdental space
فاصله میان دو دندان

واژه های نزدیک