وابسته به فرقه هاي مذهبي و روابط آنها با يکديگر .

وابسته به فرقه هاي مذهبي و روابط انها با يکديگر

فرهنگ جامع

interdenominational

وابسته به فرقه هاى مذهبى و روابط انها با يکديگر

فرهنگ جامع

interdenominational

فرهنگ لغات عمومي
مشترک بجنس های گوناگون،همگانی

occurring between or among or common to different churches or denominations(a)

Synonyms: interchurch interdenominational

Examples: interchurch aid interdenominational cooperation between Methodists and Presbyterians

Similar: nonsectarian unsectarian

واژه های نزدیک