وابسته به فرهنگ دو کشور ، بين فرهنگي .

وابسته به فرهنگ دو کشور . بين فرهنگي

فرهنگ جامع

intercultural

وابسته به فرهنگ دو کشور،بين فرهنگى

فرهنگ جامع

intercultural

فرهنگ لغات عمومي
وابسته به فرهنگ دو کشور،بین فرهنگی.

واژه های نزدیک