فرهنگ روانشناسی

intercommunication system

ارتباط بوسيله ميکروفون و بلندگو،سيستم‌ارتباط بين اطاقهاي يک اداره بوسيله بلندگو.

فرهنگ تربیت بدنی

intercommunication system

ارتباط بوسيله ميکروفون و بلندگو. سيستم ارتباط بين اطاقهاي يک اداره بوسيله بلندگو

فرهنگ جامع

intercommunication system

ارتباط بوسيله ميکروفون و بلندگو،سيستم ارتباط بين اطاقهاى يک اداره بوسيله بلندگو

a communication system linking different rooms within a building or ship etc(n)

Synonyms: intercom intercommunication system

Hyponyms: interphone

Hypernyms: communication system

PartHolonyms: intercom speaker squawk box squawker