حق مشترک درزمين يکديگر داشتن .گفتگوکردن .اميزش کردن .باهم شرکت کردن

حق مشترک( درزمين يکديگر )داشتن ،گفتگوکردن ،اميزش کردن ،باهم شرکت کردن

فرهنگ لغات عمومي
حق مشترک (درزمین یکدیگر) داشتن،گفتگوکردن،امیزش کردن،باهم شرکت کردن