فرهنگ جامع

intercolumnar

واقع در ميان دو ستون

فرهنگ جامع

intercolumnar

فرهنگ لغات عمومي
واقع در میان دو ستون