فرهنگ جامع

intercolonial

معمول در ميان مستعمرات

فرهنگ جامع

intercolonial

فرهنگ لغات عمومي
معمول در میان مستعمرات

واژه های نزدیک