بستن ،بند اوردن ،قطع کردن

فرهنگ لغات عمومي
بستن،بند اوردن،قطع کردن