در داخل نقشهعلوم نظامى : در روى نقشه

فرهنگ لغات عمومي
در داخل نقشه،در روی نقشه