ميانجي ، پادرميان.

ميانجي . پادرميان

ميانجى ،پادرميان

فرهنگ لغات عمومي
میانجی،شفیع
فرهنگ لغات اقتصاد و بانکداري
ذینفع
فرهنگ لغات حسابداري
ذینفع

a negotiator who acts as a link between parties(n)

Synonyms: go-between intercessor intermediary intermediator mediator

Hyponyms: conciliator diplomat harmoniser harmonizer interpreter make-peace marriage broker matcher matchmaker mediatrix moderator pacifier peacemaker reconciler second hand translator

Hypernyms: negotiant negotiator treater

واژه های نزدیک