شفاعت

ميانجي گري ، پايمردي ، شفاعت ،وساطت ، پادرمياني .

ميانجي گري . پايمردي . شفاعت . وساطت . پادرمياني

ميانجى گرى ،پايمردى ،شفاعت ،وساطت ،پادرميانى

فرهنگ لغات عمومي
میانجی گری،پایمردی،شفاعت،وساطت،توسط
فرهنگ لغات مديريت
میانجیگری
فرهنگ لغات حقوق و فقه
میانجیگری
فرهنگ لغات علوم سياسي
میانجی‌گری

حقوق :
privative intercession
تبدیل تعهد

a prayer to God on behalf of another person(n)

Synonyms: intercession

Hypernyms: orison petition prayer

the act of intervening (as to mediate a dispute, etc.)(n)

Synonyms: intercession intervention

Hyponyms: intermediation mediation

Hypernyms: engagement involution involvement participation

Examples: it occurs without human intervention

Intercession or intercessory prayer is the act of praying to a deity on behalf of others, or asking a saint in heaven to pray on behalf of oneself or for others.