فرهنگ جامع

interceptor controller

افسر مسئول پست استراق سمععلوم نظامى : پست کنترل و رهگيرى با هواپيماهاى رهگير