جدا سازنده . حائل . جلو گير

هواپيماى رهگير،حائل ،جداسازندهزيست شناسى : جداسازعلوم نظامى : هواپيماى رهگيرى کننده استراق سمع کننده

فرهنگ لغات عمومي
جدا سازنده،حائل،جلو گیر
فرهنگ لغات عمران و معماري
جداکننده
فرهنگ لغات زيست
جداساز

برق قدرت و مخابرات:
airborne interceptor
سیستم رادار هوایی
عمومی :
channel interceptor
کانال چندراهه
مهندسی عمران و معماری:
channel interceptor
کانال چندراهه

a fast maneuverable fighter plane designed to intercept enemy aircraft(n)

Synonyms: interceptor

Hypernyms: attack aircraft fighter fighter aircraft

Interceptor may refer to:

واژه های نزدیک