فرهنگ عمران

intercepting ditch

آبروی بالای خاکبرداری

فرهنگ عمران

intercepting ditch

نهر کوهی

فرهنگ عمران

intercepting ditch

آبروی بالای کند

فرهنگ عمران

intercepting ditch

جوی کوهی

فرهنگ معماری

intercepting ditch

آبروی بالای خاکبرداری

فرهنگ جامع

intercepting ditch

نهر کوهى ،ابرو بالاى خاکبردارى ،جوى کوهىمعمارى : ابروى بالاى کند