فرهنگ جامع

intercept receiver

علوم نظامى : دستگاه گيرنده مخصوص استراق سمع دستگاه استراق سمع راديويى