فرهنگ جامع

intercept point

نقطه رهگيرىعلوم نظامى : نقطه پيش بينى شده براى اجراى رهگيرى هوايى