وساطت کننده . واسطه . شفاعت کننده

وساطت کننده ،شفاعت کننده ،واسطه

فرهنگ لغات عمومي
وساطت کننده،واسطه،شفاعت کننده