فرهنگ برق

intercarrier beat

زنش بین حاملی الگوی تداخلی ظاهر شده روی تصاویر تلویزیونی در هنگامی که بسامد زنش 4/5 مگاهرتز مربوط به سیستم صدای بین حاملی از طریق تقویت کنند�

فرهنگ جامع

intercarrier beat

الکترونيک : زنه مخلوط