درج . افزايش . روزيا ماه بسال قمري . افزايش

فرهنگ جامع

intercalation

روانشناسى : واژه افزايى

فرهنگ جامع

intercalation

فرهنگ لغات عمومي
درج،افزایش،روزیا ماه بسال قمری
فرهنگ لغات روانشناسي
واژه افزایی

عمومی :
intercalation compound
ترکیب بین لایه ای

an insertion into a calendar(n)

Synonyms: embolism intercalation

Hypernyms: interval time interval

PartMeronyms: calendar

PartMeronyms: calendar

PartMeronyms: calendar

Intercalation may refer to:

 • Intercalation (chemistry), insertion of a molecule into layered solids such as graphite
 • Intercalation (timekeeping), insertion of a leap day, week or month into some calendar years to make the calendar follow the seasons
 • Intercalation, period when a student is officially given time off from studying for an academic degree
 • Intercalation (geology), a special form of interbedding, where two distinct depositional environments in close spatial proximity migrate back and forth across the border zone
 • Intercalary chapter, a chapter in a novel that does not further the plot. See also frame story.
 • In biology:
  • Intercalary segment, an appendage-less segment in the segmental composition of the heads of insects and Myriapoda
  • Intercalation (biochemistry), process discovered by Leonard Lerman by which certain drugs and mutagens insert themselves between base pairs of DNA
  • Intercalated cells of the amygdala
  • Intercalated cells of the collecting duct
  • Intercalated disc of cardiac muscle
  • Intercalated duct of exocrine glands