فرهنگ جامع

intercalated strata

چينه هايى که ازروى بى ترتيبى در ميان چينه هاى ديگرقرارگرفته باشند