فرهنگ جامع

interband transition

علوم مهندسى : انتقال باند - باند