واقع در ميان دو رودخانه

فرهنگ لغات عمومي
واقع در میان دو رودخانه
فرهنگ لغات زمين شناسي
میان رودخانه ای