فرهنگ کامپیوتر

Interactive program

برنامه محاوره‌ای

فرهنگ جامع

interactive program

کامپيوتر : برنامه محاوره اى